Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je spoločnosť Delicia Destilería, s.r.o. Holanovo 1, 947 01 Hurbanovo, Slovenská republika, IČO: 45 652 210, DIČ: 2023098385, IČ DPH: SK2023098385 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 27216/N, číslo povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu: 615531100038 (ďalej len “Predávajúci”).

Zákazníkom (dalej len “Kupujúci”) je fyzická osoba (po dovršení 18. roku života) alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar za účelom výslednej spotreby:
a) na stránkach: www.deliciadestileria.sk,
b) telefonicky na tel. čísle 0903 653 590 (v čase 8:00 – 16:30)
c) mailom na adrese: varga@deliciadestileria.sk

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

2. Predmet objednávky

Predmetom objednávky môže byt len tovar uvedený na www.deliciadestileria.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku v internetovom obchode Predávajúceho prostredníctvom objednávkového formulára e-shopu. V jednotlivých krokoch vyberie tovar, jeho množstvo a zadá fakturačnú adresu, adresu doručenia (ak nie je zhodná s fakturačnou adresou), ďalšie údaje a odošle objednávku.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru”). Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku Kupujúcemu s Vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Kupujúci je v objednávke povinný pravdivo vyplniť povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné Kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom. U právnických osôb sú povinné údaje meno a priezvisko kontaktnej osoby, názov spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), adresa sídla a adresa doručenia tovaru (ak nie je zhodná s adresou sídla spoločnosti), e-mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kontaktnú osobu kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá takto nadobudnutý tovar používa na ďalší predaj sa požaduje aj uvedenie čísla povolenia na predaj udeleného príslušným Colným úradom.

3. Minimálne množstvo

Minimálne množstvo objednávky pre platnú objednávku nie je stanovené.

4. Storno objednávky

Zákazník má právo zrušiť objednávku tovaru do 6 hodín od jeho objednania a to bez udania dôvodu prostredníctvom elektronickej pošty na varga@deliciadestileria.sk, alebo na telefónnom čísle 0903 653 590. Pri zrušení objednávky je potrebné zaslať e-mailom základné informácie potrebné k identifikácii objednávky (meno, názov firmy, IČO, adresu objednávateľa). Po šiestich hodinách účtujeme manipulačný poplatok 10 % z ceny objednaného tovaru.

5. Cena a prepravné podmienky

Platná cena je tá, ktorá bola uvedená v momente vytvorenia objednávky v internetovom obchode v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že tovar nie je na sklade, je uvedená cena informatívneho charakteru a Predávajúci si vyhradzuje právo túto cenu zmeniť. V prípade, že sa tovar neskôr naskladní, Kupujúci obdrží informáciu od Predávajúceho o zmene tejto ceny. V prípade, že Kupujúci neakceptuje zmenenú cenu, má nárok na stornovanie tejto položky z podanej objednávky bez sankcie .

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva Kupujúci Predávajúcemu právo odovzdať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefónne číslo).

Všetky ceny tovaru v internetovom obchode zahŕňajú 20% DPH! V cene tovarov sú obsiahnuté náklady spojené s balením a doručením Kupujúcemu.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Predávajúci realizuje dodávku objednaného tovaru na základe vystavenej faktúry (daňový doklad). Vystavená faktúra je Kupujúcemu zaslaná elektronickou formou na jeho e-mailovú adresu a je zároveň aj povinným príslušenstvom dodanej zásielky. Zásielky sú odosielané prostredníctvom doručovacej služby Slovenskej pošty, a.s. (služba EMS), a to dvoma spôsobmi:
a) pri platbe vopred – dorucenie tovaru Kupujúcemu po pripísaní platby uvedenej na faktúre v prospech bežného úctu Predávajúceho,
b) pri platbe na dobierku – doručenie tovaru Kupujúcemu na dobierku, platbou doručovateľovi
Slovenskej pošty, a.s.

6. Spôsob platby

Objednaný tovar je možné zaplatiť:

UNICredit bank a.s. číslo účtu: 1101869009/1111, IBAN: SK8011110000001101869009, SWIFT: UNCRSKBX, variabilný symbol: číslo faktúry

7. Dodacia lehota

Dodacia lehota je 3-7 pracovných dní na celom území SR. Dodacia lehota začína plynúť:
a) pripísaním faktúrovanej sumy na bežný účet Predávajúceho.
b) dňom obdržania objednávky.

Objednávky prijaté v deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja budú spracovávané v prvý pracovný deň po príslušnom dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.

V prípade, že zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje jeho opätovné doručenie, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

8. Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom resp. predpripraveným formulárom a to spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí Kupujúci. Tovar vrátený formou dobierky neprijímame. Cena za tovar, ktorá už bola pripísaná na účet Predávajúceho, bude Kupujúcemu vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 2. b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 4. d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
9. Reklamačný poriadok

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.

Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené Kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom a vyznačenou dobou spotreby jednotlivých výrobkov.

Kupujúcemu sa odporúča pred prevzatím zásielky z pošty na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu Predávajúceho. Tovar musí byť riadne zabalený a musí obsahovať nasledovné náležitosti: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis reklamácie a kontaktné údaje Kupujúceho (spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail). Tovar požadujeme zaslať formou balíka alebo doporučeného listu. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka Predávajúcim prijatá.

Reklamovaný tovar musí byt dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu hradí Kupujúci. Poštovné a iné poplatky Predávajúci nevracia.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci. Reklamáciu sa zaväzuje Predávajúci vybaviť do 30 dní od preukázateľného obdržania reklamovaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na vrátenie tovaru Kupujúcemu v prípade neoprávnenej reklamácie zo strany Kupujúceho vrátane stanoviska k neoprávnenej reklamácii.

10. Predávajúci sa zaväzuje:

Predávajúci neberie na seba zodpovednosť za omeškanie dodávky tovaru spôsobené meškaním Slovenskej pošty, a.s.

Predávajúci nezodpovedá za:

11. Kupujúci sa zaväzuje:

V prípade neprevzatia objednaného tovaru si Predávajúci bude voči Kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

12. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „Kupujúci“ alebo „Dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Kupujúcim a preto ju nebude možné s Kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vztahy, identifikácia Kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

Predávajúci spracúva osobné údaje Dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu Dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.deliciadestileria.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka so súhlasom s obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho.

Kupujúci zaslaním objednávky a potvrdením obchodných podmienok Predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (dalej len „ZnOOú“), aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOú zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

 1. a) identifikačné údaje Predávajúceho a zástupcu Predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOú,
  c) účel spracúvania osobných údajov,
  d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOú a
  e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
  – poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Predávajúci získava osobné údaje Kupujúceho na základe súhlasu Kupujúceho podľa § 11 ZnOOú, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak Kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  – okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  – tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  – okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  – tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  – okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  – formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  – tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

Pri vydaní rozhodnutia je Kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu Kupujúceho.

Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči:
1/ spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať voci spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOú vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do svojich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má ďalej právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Predávajúci informuje Kupujúceho v lehote. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Kupujúceho, alebo ak Predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho.

Ak Kupujúci uplatní svoje právo:

1/ písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Kupujúceho; kópiu zápisnice je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu,

3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak Kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadost Kupujúceho vybaví Predávajúci bezplatne.

Žiadost Kupujúceho vybaví Predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť Kupujúceho podľa horeuvedených odsekov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Obmedzenie práv Kupujúceho Predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi Kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

13. Všeobecné

Kupujúci po odoslaní objednávky alebo registrácii resp. telefonickom alebo e-mailovom kontakte môže dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách Predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať prostredníctvom spätnej reakcie.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnost voci Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 05. 05. 2015 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky.
Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.